Jakie konsekwencje wiążą się ze spóźnieniem w spłacie raty pożyczki?

Jakie konsekwencje wiążą się ze spóźnieniem w spłacie raty pożyczki?

Każdemu zdarza się od czasu do czasu zapłacić coś po terminie wymagalności. powodów może być mnóstwo: brak środków, problemy techniczne, a nawet zwykłe niedopatrzenie. W przypadku rachunków za media operator naliczy jedynie odsetki. A jakie konsekwencje czekają pożyczkobiorcę (kredytobiorcę) w przypadku zwłoki w płatności raty?

Ile można spóźnić się w spłacie?

Obowiązek terminowego płacenia rat pożyczki (kredytu) jest podstawowym i najważniejszym obowiązkiem pożyczkobiorcy (kredytobiorcy). Zatem odpowiedź na pytanie ile dni można się spóźnić w spłacie raty brzmi: ani jednego dnia. Co prawda jednodniowe opóźnienie nie pociągnie za sobą daleko idących konsekwencji, jednak z pewnością zostanie odnotowane przez pożyczkodawcę i może mieć wpływ na dalszą współpracę z klientem (np. przy podejmowaniu decyzji o przedłużeniu umowy). Należy dołożyć wszelkich starań, aby zobowiązania finansowe płacić w zakreślonym w umowie terminie.

Jakie działania podejmie wierzyciel?

W każdej umowie pożyczki (kredytu) zawarte są szczegółowe informacje dotyczące postępowania windykacyjnego. Większość firm pożyczkowych i banki w przypadku odnotowania braku terminowej zapłaty w pierwszej kolejności podejmą próbę kontaktu z pożyczkobiorcą w celu przypomnienia o płatności i wyjaśnienia sytuacji. Zazwyczaj jest to kontakt telefoniczny lub wiadomość SMS, albo e-mail.

Kolejnym krokiem – w przypadku braku reakcji ze strony klienta, który podejmie wierzyciel jest wezwanie dłużnika do zapłaty zaległej raty. Zazwyczaj jest to ostatnie ostrzeżenie dla dłużnika. Dalsza zwłoka w płatności spowoduje postawienie zobowiązania w stan wymagalności i wezwanie dłużnika do zwrotu całości pożyczki (kredytu) wraz z należnymi wierzycielowi kosztami.

Jakie koszty może doliczyć wierzyciel?

Pierwszym kosztem, który z pewnością poniesie dłużnik w związku ze zwłoką w płatności należności są odsetki. Ich rodzaj oraz wysokość powinny być określone w umowie pożyczkowej (kredytowej), jednak nie mogą one wynosić więcej niż dopuszczalne prawem. Wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie reguluje art. 481 par. 2 Kodeksu Cywilnego. Na dzień dzisiejszy wynoszą one 11,2% w stosunku rocznym.

Jeżeli w umowie pożyczki (kredytu) nie została określona wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie, pożyczkobiorca może domagać się zapłaty odsetek ustawowych, które obecnie wynoszą 3,6 % w skali roku. Jednak większość profesjonalnych firm pożyczkowych oraz banków zabezpiecza swoje interesy i w przypadku zwłoki w płatności domaga się zapłaty odsetek maksymalnych.

Kolejnym kosztem z jakim musi się liczyć dłużnik są koszty upomnień. W zależności od warunków umowy za upomnienie może zostać uznana zarówno korespondencja listowna, ale również SMS lub nawet kontakt telefoniczny. W zależności od instytucji finansującej koszty te mogą wynosić od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych i powinny być ujęte w tabeli opłat lub co najmniej wskazane w zapisach umowy. Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK  opłaty te muszą odzwierciedlać rzeczywiste poniesione przez wierzyciela koszty związane z dochodzeniem należności, co oznacza, że np. w przypadku wezwania wysyłanego listem zwykłym (kosztującym obecnie 3,30 zł) nie może być pobierana opłata w wysokości 20 zł.

Inną opłatą, którą może naliczyć wierzyciel w związku z brakiem terminowej płatności raty jest , rekompensata za koszty odzyskiwania należności. Podstawą jej naliczenia jest art. 10 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Wysokość rekompensaty zależna jest od wysokości zobowiązania i wynosi odpowiednio:

  • 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 zł;
  • 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5.000 zł, ale niższa niż 50.000 zł;
  • 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50.000 zł

Coraz więcej firm (nie tylko świadczących usługi finansowe) korzysta z tego uprawnienia.

Wpis do BIG

W przypadku jeśli zwłoka w płatności przekracza co najmniej 30 dni wierzycielowi posiadającemu odpowiednią umowę przysługuje również prawo do umieszczenia w biurze informacji gospodarczej (BIG) informacji o zaległości. Taki negatywny wpis może skutkować w przyszłości odmową udzielenia finansowania przez bank lub inną instytucję finansową. Trzeba też pamiętać, że wszystkie zobowiązania wobec banków (w tym również informacje o zaległościach) są widoczne w Biurze Informacji Kredytowej (BIK), co negatywnie wpływa na historię kredytową.

Odroczenie terminu płatności

W umowie pożyczkowej (kredytowej) strony mogą dopuścić możliwość odroczenia lub przedłużenia terminu spłaty należności. Jeśli jednak zapisy umowy nie przewidują takiej możliwości pożyczkobiorca, który ma problemy z zachowaniem płynności finansowej i terminową spłatą zobowiązań, powinien niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą i poinformować o swojej sytuacji. W drodze indywidualnych ustaleń można wnosić o prolongatę terminu spłaty lub zmianę harmonogramu umowy. Należy jednak pamiętać, że decyzja pożyczkodawcy uzależniona jest o przebiegu dotychczasowej współpracy.

 

Podsumowując należy podkreślić, że zobowiązania finansowe należy zawsze płacić terminowo. Jeśli jednak zdarzy się, że termin płatności nie zostanie dotrzymany istotne jest, aby jak najszybciej podjąć działania. Jeśli jest to możliwe, należy jak najszybciej uregulować chociaż część zaległości. Jeśli jednak z jakichś przyczyn nie możemy zapłacić nawet części raty należy niezwłocznie skontaktować się z pożyczkodawcą (kredytodawcą) i ustalić nowy termin lub nowy harmonogram spłat. Ważne, aby nie pozostać biernym i utrzymać kontakt z pożyczkodawcą. W przeciwnym razie wierzyciel podejmuje działania windykacyjne, które zwykle mają negatywne konsekwencje i pociągają za sobą dodatkowe koszty.

 

remigiusz@rekman

ACTUM FINANSE

Kontakt do nas

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na każde pytanie. Dodatkowo doradzimy i znajdziemy wspólne rozwiązanie.
Adres
ACTUM Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 39b
70-382 Szczecin
Dane firmy

KRS 0000360723
Regon 320873619
NIP 852-257-60-80
Numer konta:
88 1090 2806 0000 0001 1434 9185

Telefon / E-mail
tel .+48 91 820 11 11
tel. +48 91 820 11 12
info@actum-finanse.pl
Godziny pracy
Pon. - Pt: 08:00 – 16:00