Hipoteka jest ograniczonym prawem rzeczowym ustanawianym na nieruchomości, własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu lub wieczystym użytkowaniu. Hipoteka wpisywana jest w dziale IV księgi wieczystej, dlatego też pożyczka hipoteczna nazywana jest często potocznie jako pożyczka na dział IV. W przypadku pożyczki pod hipotekę służy ona zabezpieczeniu wierzytelności wynikającej z pożyczki. Pożyczki hipoteczne umożliwiają wierzycielowi dochodzenie i zaspokojenia swoich określonych hipoteką roszczeń z nieruchomości, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi każdoczesnego właściciela nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości przez pożyczkobiorcę nie narusza zabezpieczenia pożyczkodawcy i może on dochodzić zaspokojenia od kogokolwiek, kto stanie się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Z zastrzeżeniem art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel rzeczowy może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.

Pożyczka hipoteczna może być zabezpieczona hipoteką ustanowioną na:

  • prawie własności nieruchomości zabudowanej (mieszkania, domu, lokalu użytkowego)
  • prawie własności nieruchomości niezabudowanej (działki budowlanej lub rolnej)
  • własnościowym spółdzielczym prawie do lokalu użytkowego lub mieszkalnego
  • wieczystym użytkowaniu nieruchomości gruntowej

Nieruchomość obciążona umową pożyczki pod hipotekę może być sprzedana osobie trzeciej, jednakże sprzedaż nie narusza zabezpieczenia. Oznacza to, że każdoczesny właściciel nieruchomości staje się dłużnikiem rzeczowym, a wierzyciel hipoteczny z zastrzeżeniem art. 1025 kpc może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej nieruchomości przed wierzycielami osobistymi właściciela. Zwykle jeśli pożyczkobiorca chce sprzedać nieruchomość, na którą zaciągną kredyt pod hipotekę występuje do pożyczkodawcy o wydanie zaświadczenia (tzw. promesy) z wysokością salda do spłaty na konkretny dzień, a po płacie określonej tam sumy umowa pod hipotekę zostaje zamknięta i wierzyciel wydaje zgodę na wykreślenie hipoteki. Taka zgoda wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Przelew wierzytelności to czynność przeniesienia praw wierzyciela, jakie posiada do tych należności na rzecz innej osoby, która staje się nowym wierzycielem. Przysługują mu takie same prawa i obowiązki, jak wierzycielowi pierwotnemu. Cesja wierzytelności uregulowana jest w Kodeksie cywilnym (artykuły 509 – 517). Umowa cesji wierzytelności zawierana jest w formie pisemnej, a w przypadku wierzytelności potwierdzonych tytułami wykonawczymi wymaga np. notarialnego poświadczenia podpisów.

ACTUM Finanse Sp. z o.o. zajmuje się profesjonalnie udzielaniem pożyczek w związku z czym na wszelkie poniesione koszty (prowizje i odsetki) wystawiana jest faktura. W związku z czym, jeśli umowa pożyczki zawierana jest w ramach działalności gospodarczej pożyczkobiorcy może on zaliczyć w poczet kosztów wszystkie wystawione przez ACTUM faktury. Jest to bardzo istotne, gdyż na rynku pożyczek prywatnych można spotkać się często z tzw. inwestorami – nieokreślonymi osobami, które udzielają nieprofesjonalnie pożyczek i nigdy nie wiadomo jaki jest finalny koszt takich pieniędzy.Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.