Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości

Przewłaszczenie na zabezpieczenie jest rodzajem umowy, jaką wierzyciel uzgadnia z dłużnikiem, celem zabezpieczenia wierzytelności. Polega na przekazaniu własności rzeczy z dłużnika lub osoby trzeciej na wierzyciela, który może skorzystać z nabytego prawa, gdy dłużnik nie ureguluje zaległych wobec niego należności finansowych. Dłużnik może jednak w trakcie trwania tej umowy korzystać z rzeczy, której własność przeniósł na wierzyciela, gdyż pozostaje ona w jego władaniu.

Innymi słowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie oznacza przekazanie własności przedmiotów lub nieruchomości o określonej wartości wierzycielowi w celu zabezpieczenia pożyczki. Wierzyciel staje się właścicielem przewłaszczonych praw aż do momentu spłacenia należności przez dłużnika, przy czym dłużnik nie traci dostępu do przewłaszczonych dóbr i pozostaje w ich posiadaniu.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości  jest instytucją bardziej skomplikowaną, niż w przypadku rzeczy ruchomych, a to ze względu na brak konkretnych regulacji prawnych, dotyczących tego tematu. Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości nie może się odbyć pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. Jest więc możliwe na następujących zasadach: dłużnik bezwarunkowo przekazuje prawo własności do nieruchomości wierzycielowi, przy czym wierzyciel zobowiązuje się do powrotnego przekazania własności dłużnikowi, pod warunkiem spłacenia przez niego należności wobec wierzyciela. W przypadku więc wywiązania się dłużnika z umowy zawartej pomiędzy nim a wierzycielem, wierzyciel jest zobowiązany przekazać prawo własności do nieruchomości z powrotem na niego.

Nieruchomości, ze względu na swoją wysoką wartość, mogą stanowić zabezpieczenie wysokich pożyczek, dlatego są rozwiązaniem dla osób chcących zaciągnąć duży kredyt w firmie pożyczkowej. Zazwyczaj kredyty z przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości są przyznawane sprawnie i bez długotrwałego wnioskowania – wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty, związane z posiadaniem prawa własności do danego budynku oraz potwierdzające jego wartość.

przewłaszczenie na zabezpieczenie

Pożyczka z przewłaszczeniem na zabezpieczenie – warunki

Pożyczka z przewłaszczeniem na zabezpieczenie umożliwia uzyskanie wysokiej kwoty przy jednoczesnym zabezpieczeniu jej ruchomościami lub nieruchomościami klienta, z których klient może cały czas korzystać, mimo przeniesienia ich własności na wierzyciela. Z tego względu jest to popularna forma pożyczki, pozwalająca na dużą swobodę w zakresie ustalania obustronnych obowiązków w przypadku sporządzania dotyczących jej umów. Brak konkretnych zapisów w kodeksie cywilnym  umożliwia dość swobodne negocjowanie warunków umowy pomiędzy pożyczkodawcą a klientem.

Istnieją dwa rodzaje umowy dla pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie:

  1. zawarte pod warunkiem zawieszającym,

  2. zawarte pod warunkiem rozwiązującym.

Warunek zawieszający oznacza, że pożyczkobiorca nie przenosi od razu własności rzeczy na wierzyciela, ale podpisuje umowę określającą, że w przypadku niespłacenia przez niego należności w określonym terminie, prawo własności do danych rzeczy przechodzi na pożyczkodawcę.

Warunek rozwiązujący natomiast oznacza sytuację, w której pożyczkobiorca w trakcie zawarcia umowy kredytowej przenosi własność danych rzeczy na wierzyciela, zyskując możliwość jej odzyskania dopiero po spłacie długu.

Warunki uzyskania pożyczki z przewłaszczeniem na zabezpieczenie zazwyczaj nie są trudne do spełnienia – jest to forma szybkiego do uzyskania kredytu, wymagająca jedynie prawa własności do wartościowej rzeczy lub nieruchomości. Zazwyczaj do jej uzyskania należy przygotować wyłącznie:

- wniosek o pożyczkę, z zaznaczoną żądaną kwotą kredytu,

- dokument potwierdzający tożsamość,

- dokumenty potwierdzające prawo własności do danej rzeczy lub nieruchomości,

- dokumenty związane z wartością rzeczy, np. zdjęcia, wypisy z mapy ewidencyjnej w przypadku nieruchomości.

Również w przypadku, kiedy nie jest się właścicielem danej rzeczy lub nieruchomości, można uzyskać kredyt z przewłaszczeniem na zabezpieczenie – osoba trzecia również może zapewnić zabezpieczenie danej pożyczki, wystarczy uzyskać jej zgodę na wzięcie pożyczki tego typu, z wykorzystaniem posiadanych przez nią rzeczy lub nieruchomości.

Proste do spełnienia warunki pożyczki tego typu sprawiają, że jest to kredyt łatwy do uzyskania i umożliwiający uzyskanie dużej sumy w krótkim czasie, bez czasochłonnego zbierania dokumentacji i długotrwałego rozpatrywania wniosków.

przewłaszczenie na zabezpieczenie nieruchomości

Przewłaszczenie na zabezpieczenie – skutki podatkowe

Jakie są skutki podatkowe w przypadku przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki? Zagadnienie tego typu ma znaczenie tylko w przypadku, kiedy pożyczkobiorca nie wywiąże się z umowy i nie spłaci należności w odpowiednim terminie, a prawo własności nieruchomości przejdzie na wierzyciela. Pojawiają się wtedy pytania, jak będzie wyglądało rozliczenie podatku dochodowego przy nabyciu nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki?

W przypadku ostatecznego przejęcia nieruchomości, zyskująca jej własność firma powinna rozliczyć jej wartość na poczet spłaty zadłużenia, wynikającego z udzielonej przez nią wcześniej pożyczki. W przypadku sprzedaży przejętej nieruchomości, rozliczenie podatkowe dotyczy kwoty sumy, która została pobrana z zysku na poczet spłaty odsetek, jakie pożyczkobiorca był winien pożyczkodawcy. Neutralna podatkowo jest za to suma, którą wierzyciel pobierze na poczet spłaty zaciągniętego kredytu, a także kwota, którą wykorzysta do zapłaty prowizji oraz opłat.

Przewłaszczenie całkowite, częściowe i warunkowe

Pożyczka z przewłaszczeniem na zabezpieczenie może mieć kilka wymiarów, a wybór najbardziej korzystnego z nich zależy od negocjacji między pożyczkobiorcą a firmą udzielającą kredytu. Wśród rodzajów tego typu zabezpieczenia pożyczki wyróżniamy:

  1. przewłaszczenie całkowite – czyli sytuację, w której wierzyciel staje się właścicielem danej rzeczy już od momentu zawarcia umowy pożyczki. Pożyczkodawca nie jest jednak przez okres spłaty rat jej posiadaczem – nadal może z niej korzystać pożyczkobiorca. W przypadku zaniechania przez niego obowiązku spłaty zadłużenia w wyznaczonym terminie, wierzyciel staje się również posiadaczem danej rzeczy i może ją wykorzystać w celu wyrównania zobowiązania.

  2. Przewłaszczenie częściowe – następuje w momencie, kiedy pożyczkodawca staje się współwłaścicielem danej rzeczy i zostaje wpisany w dokumentach jej dotyczących obok dotychczasowego właściciela. Wierzyciel może stać się współwłaścicielem w 49% i może przejąć część dokumentów dotyczących danej rzeczy, udostępniając je dotychczasowemu właścicielowi do wglądu na swoich warunkach. Zwykle takie zabezpieczenie stosują banki dla kredytów samochodowych.

  3. Przewłaszczenie warunkowe – sytuację, w której wierzyciel nie otrzyma prawa własności do danej rzeczy, jeśli raty pożyczki będą spłacane terminowo. W takim przypadku pożyczkodawca zyskuje własność danych dóbr tylko w przypadku nie wywiązania się z umowy przez pożyczkobiorcę.

Podsumowanie

Pożyczka z przewłaszczeniem na zabezpieczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych jest popularną formą kredytu, umożliwiającą pożyczkobiorcy uzyskanie wysokiej kwoty w krótkim czasie. Poświadczeniem kredytu jest własność wybranej części majątku klienta, która może być przekazana już w dniu zawarcia umowy między stronami, ale także pod warunkiem braku spłaty zobowiązań. Ponieważ umowy tego typu nie są regulowane szczegółowo przez kodeks cywilny, strony mają większą swobodę w negocjowaniu warunków, niż w przypadku innych umów kredytowych. Pożyczkobiorca przy kredycie tego typu pozostaje posiadaczem danej rzeczy w każdym wariancie umowy, a jeśli spłaci swoje zobowiązania w terminie, staje się także z powrotem jej właścicielem. W przypadku niewywiązania się z umowy, firma udzielająca kredytu przejmuje daną część majątku i ma prawo ją sprzedać, by odzyskać udzieloną klientowi kwotę wraz z odsetkami.

 Serwis korzysta z plików cookies. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia.